Искаш да оставиш завещание

Те могат да са два вида:

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ:

Законът изисква саморъчното завещание да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от завещателя – чл. 25, ал. 1 ЗН. Законът предвижда, че завещанието трябва да е написано ръкописно от завещателя, а от това следва, че то не може да бъде написано с компютър, пишеща машина или от друго лице. Написването му може да бъде извършено на обикновена хартия, с мастило или обикновен молив. То може да бъде написано на български или на чужд език. Разпорежданията, направени след подписа на завещателя, са недействителни, но те не водят към недействителност на другите разпореждания, които предшестват подписа. Саморъчното завещание може да бъде пазено у завещателя или да бъде предадено на друго лице за пазене. Но завещанието може да бъде предадено за пазене и на нотариуса – чл. 25, ал. 2 ЗН. В този случай завещанието се поставя в плик и така затворено се предава на нотариуса. Нотариусът съставя протокол върху самия плик. Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса и се завежда в специален регистър. Предаването на завещанието може да стане от завещателя или от друго лице. Саморъчното завещание, предадено за пазене на нотариуса, може да бъде взето обратно, но само лично от завещателя, за което се прави бележка в специалния регистър, която се подписва от завещателя, двама свидетели и нотариуса – чл. 26 ЗН. Лицето, в което се намира едно саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса. Нотариусът обявявана завещанието, като съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва неговото разпечатване. Протоколът са подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса. Към протокола се прилага книгата, на която е написано завещанието, приподписана на всяка страница от същите лица. Когато завещанието е било предадено за пазене у нотариуса (чл.25, ал. 2 ЗН), горните разпоредби се изпълняват от онзи нотариус, у когото се намира завещанието – чл. 27 ЗН.

НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ:

Извършва се от нотариуса на специален формуляр. Пред нотариуса се явява лицето, което желае да направи завещание, придружено от двама свидетели, всички с валидни документи за самоличност.

Трябва да се представят и документи за имота, които се завещават.

Нотариусът записва волята на завещателя и завещанието се подписва от завещателя, свидетелите и нотариуса. Така извършеното завещание се вписва в Агенцията по вписвания.

BulgariaRussiaEnglish