Искаш да си купиш МПС

Съгласно Закона за движение по пътищата

„регистрирани автомобили, регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm2 се прехвърля с писмен договор  и подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени”

НОСЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ОРИГИНАЛ:

  • Талони /малък и голям/ на автомобила
  • Квитанция за платен пътен данък до датата на идването Ви.
  • Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила.
  • Пред нотариус се явяват собствениците на МПС или надлежно упълномощени от тях лица, с валидни документи за самоличност.

Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори. При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА МПС:

Калкулатор нотариални такси

BulgariaRussiaEnglish