Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

(Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г. изм. с §2 от ПМС № 123 от 15.06.1999г.
– бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2009) В сила от 01.07.2009 г.

I. Обикновени нотариални такси (в лв.) без ДДС

1.

За извършване:

1.

За извършване:

а)

на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес

30 лв.

а)

на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес

30 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20 лв.

в)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"

20 лв.

в)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"

20 лв.

г)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20 лв.

г)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20 лв.

д)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон

50 лв.

д)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон

50 лв.

*Забележка. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Таксата по буква "б" се заплаща от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа само в случаите, когато проектите на нотариалните актове са изготвени от поземлената комисия. В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.

2.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа

10 лв.

2.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа

10 лв.

*Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1. проектите на нотариалните актове са изготвени от поземлената комисия. В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.

3.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи

20 лв.

3.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи

20 лв.

*Забележка. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.

4.

За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр:

4.

За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр:

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първата страница

10 лв.

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първата страница

10 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи

2 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи

2 лв.

5.

За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:

5.

За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първия подпис

5 лв.

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първия подпис

5 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) при преупълномощаване таксата за подпис е

в двойния размер по буква „а”

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) при преупълномощаване таксата за подпис е

в двойния размер по буква „а”

в)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всеки следващ подпис

2 лв.

в)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всеки следващ подпис

2 лв.

г)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис

10 лв.

г)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис

10 лв.

д)

(нова. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е

в двойния размер на таксата по буква „г”

д)

(нова. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е

в двойния размер на таксата по буква „г”

*Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

6.

За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

6.

За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първата страница

3 лв.

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първата страница

3 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всяка следваща страница

2 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всяка следваща страница

2 лв.

7.

За даване на справки по нотариалните книги и регистри:

7.

За даване на справки по нотариалните книги и регистри:

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

2 лв.

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

2 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

10 лв.

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

10 лв.

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес (в лв.) без ДДС

8.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица

8.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица
Удостоверяван материален интерес

Нотариална такса (в лв.)

Удостоверяван материален интерес

Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително

30 лв.

до 100 лв. включително

30 лв.

от 101 до 1 000 лв.

30 + 1,5% за горницата над 100 лв.

от 101 до 1 000 лв.

30 + 1,5% за горницата над 100 лв.

от 1001 до 10 000 лв.

43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв.

от 1001 до 10 000 лв.

43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв.

от 10 001 до 50 000 лв.

160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв.

от 10 001 до 50 000 лв.

160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв.

от 50 001 до 100 000 лв.

480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв.

от 50 001 до 100 000 лв.

480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв.

от 100 000 – 500 000 лв.

730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв.

от 100 000 – 500 000 лв.

730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.

1530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

над 500 000 лв.

1530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

9.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на дата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжка с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира

50% от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

9.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на дата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжка с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира

50% от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

10.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира

30% от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

10.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира

30% от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

*Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.

11.

За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира

таксата по т. 8.

11.

За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира

таксата по т. 8.

*Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.

12.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира

50% от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв.

12.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира

50% от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв.

13.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За управление на имущество – върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката: за всеки месец

20 %/месец, но не по-малко от 50 лв.

13.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За управление на имущество – върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката: за всеки месец

20 %/месец, но не по-малко от 50 лв.

III. Нотариални такси според изразходваното време (лв./час) без ДДС

14.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За устен правен съвет или консултация

8 лв.

14.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За устен правен съвет или консултация

8 лв.

15.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните

15 лв.

15.

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните

15 лв.

16.

За справки, набавяне на документи, книжа и др.

5 лв.

16.

За справки, набавяне на документи, книжа и др.

5 лв.

*Забележка. Таксите по т.14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи (в лв.) без ДДС

17.

За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира

таксата по т. 1.

17.

За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира

таксата по т. 1.

*Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.

18.

За изготвяне на проект на нотариална покана се събира

таксата по т. 3.

18.

За изготвяне на проект на нотариална покана се събира

таксата по т. 3.

19.

За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира

таксата по т. 4.

19.

За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира

таксата по т. 4.

20.

За изготвяне:

20.

За изготвяне:

а)

на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира

таксата по т. 8

а)

на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира

таксата по т. 8

б)

на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира

таксата по т. 11.

б)

на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира

таксата по т. 11.

*Забележка.Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.

21.

За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира

таксата по т. 12.

21.

За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира

таксата по т. 12.

22.

За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира

половината от съответната такса по т. 17 – 21.

22.

За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира

половината от съответната такса по т. 17 – 21.

Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.
*Забележка. Таксите по т. 17 – 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.

V. Допълнителна нотариална такса (в лв.) без ДДС

23.

За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

23.

За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в работно време

25%

а)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в работно време

25%

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) в нотариалната кантора в неработно време

25%

б)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) в нотариалната кантора в неработно време

25%

в)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в неработно време

50%

в)

(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в неработно време

50%

г)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена

50%

г)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена

50%

д)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена

в двоен размер

д)

(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена

в двоен размер

BulgariaRussiaEnglish