тел. +359 888 325 752

Снимка на нотариален печат

Екипът на кантора "Дичеви" извършва следните нотариални услуги, определени от Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

 1. Нотариални производства за извършване на правни сделки с нотариални актове (продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, учредяване право на строеж или друго вещно право и др.)

 2. Нотариални производства за удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти.

 3. Нотариални производства за изготвяне и връчване на нотариални покани, протести за явяване или неявяване на лица пред Нотариуса за извършване действия пред него.

 4. Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

 5. Нотариални производства за приемане и връщане на предадени за съхранение на Нотариуса документи и книжа, включително и на суми по сделки по специална клиентска сметка на нотариуса.

 6. Нотариални производства за даване на справки по нотариални книжа.

 7. Констативни протоколи по Търговския закон.

 8. Завещания.

 9. Издаване на удостоверения за актуално състояние на търговци и други удостоверения с отбелязване на точна дата и час на сваляне от Агенцията по вписвания.

 10. Брачни договори и Декларации с нотариална заверка на подписите за избран имуществен режим.

 11. Договори (за продажба на МПС, за продажба на дружествени дялове, за продажба на предприятие, предварителни договори и др.).

 12. Пълномощни.

 13. Декларации по чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и др.

 14. Справки и набавяне на документи (Удостоверения за тежести. Удостоверения за избран режим на имуществени отношения и др.).