Нотариални услуги Бургас

нотариус Бургас
Нотариални услуги Бургас

Екипът на кантора "Дичеви" Бургас извършва следните нотариални услуги, определени от Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

1

Нотариални производства за извършване на правни сделки с нотариални актове (продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, учредяване право на строеж или друго вещно право и др.)

1

Нотариални производства за извършване на правни сделки с нотариални актове (продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, учредяване право на строеж или друго вещно право и др.)

2

Нотариални производства за удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти.

2

Нотариални производства за удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти.

3

Нотариални производства за изготвяне и връчване на нотариални покани, протести за явяване или неявяване на лица пред Нотариуса за извършване действия пред него.

3

Нотариални производства за изготвяне и връчване на нотариални покани, протести за явяване или неявяване на лица пред Нотариуса за извършване действия пред него.

4

Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

4

Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

5

Нотариални производства за приемане и връщане на предадени за съхранение на Нотариуса документи и книжа, включително и на суми по сделки по специална клиентска сметка на нотариуса.

5

Нотариални производства за приемане и връщане на предадени за съхранение на Нотариуса документи и книжа, включително и на суми по сделки по специална клиентска сметка на нотариуса.

6

Нотариални производства за даване на справки по нотариални книжа.

6

Нотариални производства за даване на справки по нотариални книжа.

7

Констативни протоколи по Търговския закон.

7

Констативни протоколи по Търговския закон.

8

Завещания.

8

Завещания.

9

Издаване на удостоверения за актуално състояние на търговци и други удостоверения с отбелязване на точна дата и час на сваляне от Агенцията по вписвания.

9

Издаване на удостоверения за актуално състояние на търговци и други удостоверения с отбелязване на точна дата и час на сваляне от Агенцията по вписвания.

10

Брачни договори и Декларации с нотариална заверка на подписите за избран имуществен режим.

10

Брачни договори и Декларации с нотариална заверка на подписите за избран имуществен режим.

11

Договори (за продажба на МПС, за продажба на дружествени дялове, за продажба на предприятие, предварителни договори и др.).

11

Договори (за продажба на МПС, за продажба на дружествени дялове, за продажба на предприятие, предварителни договори и др.).

12

Пълномощни.

12

Пълномощни.

13

Декларации по чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и др.

13

Декларации по чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и др.

14

Справки и набавяне на документи (Удостоверения за тежести. Удостоверения за избран режим на имуществени отношения и др.).

14

Справки и набавяне на документи (Удостоверения за тежести. Удостоверения за избран режим на имуществени отношения и др.).
BulgariaRussiaEnglish